موسیقی این گروه بر پایه بازتولید الکترونیک موسیقی نواحی و مقامی ایران است و تصاویر طراحی شده نیز تحت تاثیر موتیف های ایرانی و فلسفه شرق تولید شده است.

این اجرا تا کنون در چندین فستیوال خارج از کشور اتفاق افتاده و این تجربه اولین اجرای این گروه برای عموم در ایران است که با حمایت دلفان آفرود در ریگ زرین واقع در مرکز ایران شکل میگیرد.
همچنین اولین باری است که هنرهاى اجرایى دیجیتال، در این نقطه به وقوع می پیوندد.

elemaun (1)

elemaun (2)

elemaun (3)

elemaun (4)

elemaun (6)