روز جهانی حیات وحش مبارک !
اقدامات هر یک از ما بر حفاظت گونه های جانوری و گیاهی تاثیر گذار است.
آینده حیات وحش در دستان ماست.

حفاظت از فیل های آفریقا و آسیا که به دلیل تجارت غیر قانونی عاج، در معرض خطر قرار دارند، به عنوان شعار جهانی امسال انتخاب شده است.

به نظر شما چه اقداماتی در کشور ما برای حفاظت از حیات وحش و گونه های گیاهی و جانوری صورت می گیرد؟
تلاش ما در حفاظت از آنها به چه صورت خواهد بود؟

Happy World Wildlife Day! The actions of each one of us take make a difference in protecting the
amazing fauna and flora that are part of our natural world. We celebrate all wildlife today, but are
highlighting the unique challenges facing African and Asian elephants, from habitat destruction to the
illegal trade in ivory. What kind of conservation actions are happening where you live? Raise your voice
#InOurHands! #WWD2016