در دنیای تجهیزات آفرود، انواع مختلفی از کمک فنر با برندهای متفاوت ارائه شده است.

به نظر شما نحوه عملکرد هریک از آنها به چه صورت است و کدام یک از آنها برای خودرو شما مناسب خواهد بود؟

کمک فنرهای IRONMAN 4X4  در سه دسته،

  • نیتروگس   NITRO GAS
  • فوم سل    FOAM CELL
  • فوم سل پرو   FOAM CELL PRO

ارائه شده است.

مدل ارتقا یافته کمک فنرهای اصلی خودرو، با عملکرد روان و تطبیق یافته

پیستون

mm 35

بدنه

mm 54

میله پیستون

mm 16

تکنولوژی

گاز نیتروژن تحت فشار

ساختار

دو لوله ای

اندازه و ظرفیت بیشتر، مناسب برای تمام وضعیت ها

پیستون

۴۰ mm

بدنه

۶۰ mm

میله پیستون

۱۸ mm

تکنولوژی

فوم سل

ساختار

دو لوله ای

بزرگترین اندازه و قوی ترین طراحی، مناسب برای تمام وضعیت ها

پیستون

۴۵ mm

بدنه

۶۵-۷۲ mm

میله پیستون

۲۰ mm

تکنولوژی

فوم سل

ساختار

دو لوله ای